Privacy Policy

Privacyverklaring

MSCManueelTherapieStemerdink, gevestigd aan: De Morinel 41 8251 HT DRONTEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
De Morinel 41
8251 HT DRONTEN
Telefoonnr. 06 25388779

J.Stemerdink is de Functionaris Gegevensbescherming van MSCManueelTherapieStemerdink en is te bereiken via info@mscmanueeltherapiestemerdink.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
MSCManueelTherapieStemerdink verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
MSCManueelTherapieStemerdink verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN)

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

– Het uitvoeren van de met u gesloten (behandel)overeenkomst(en);
– Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
– Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
– Voor landelijke (kwaliteits-)registraties ten behoeve van verbetering van zorg (geanonimiseerde data);
– Voor het voldoen van wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
– Voor opleidingsdoeleinden voor verpleegkundigen en medisch specialisten;
– Voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek (geanonimiseerde data);
– Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
– De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
– Het doen van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken;
– Het verbeteren van de website en de dienstverlening van onze praktijk;
– Voor het kunnen verzenden van afspraakherinneringen;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MSCManueelTherapieStemerdink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
MSCManueelTherapieStemerdink verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MSCManueelTherapieStemerdink gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MSCManueelTherapieStemerdink en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mscmanueeltherapiestemerdink.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MSCManueelTherapieStemerdink wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MSCManueelTherapieStemerdink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mscmanueeltherapiestemerdink.nl.